Uchazeč » Nabídka oborů » Uměleckořemeslné zpracování dřeva (UŘZD)

 

Studijní obor 82-51-L/02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva

„Umělecká truhlařina a řezbařina dá prostor tvému talentu i šikovným rukám."

 

Obor je vyučován ve dvou zaměřeních:

práce truhlářské - zaměřené na tradiční technologie výroby a restaurování nábytku

práce řezbářské - zaměřené na řezbu slohových ornamentálních celků a restaurování předmětů

Vybrané zaměření uveďte prosím na přihlášce ke studiu.

 

Studijní čtyřletý obor je zejména určen pro výtvarně a řemeslně nadané studenty a vyžaduje talentovou zkoušku.

V odborných předmětech se naučíš mnoha novým a zajímavým věcem.

Poznáš základy a zvláštnosti výroby slohového nábytku orientované na klasické způsoby opracování dřeva. Například v předmětu Dějiny výtvarné kultury (Dějiny umění) získáš ucelenou umělecko-historickou orientaci v oblasti vývoje výtvarné kultury od jejího vzniku až po současnost. Výtvarná příprava rozvine tvé výtvarné myšlení, tvořivost a fantazii, přispěje ke kultivaci výtvarného vidění a vyjadřování. Předměty Technologie, Technologická dokumentace a Technické kreslení tě naučí znát způsoby práce se dřevem, samostatně zpracovat technickou dokumentaci na výrobek a podle ní zhotovit zejména slohový nábytek. V Konstrukci se naučíš zásady pro vytváření dřevěných prvků a skeletů, poznáš typologii a rozměrové požadavky na výrobky. Na získání znalostí o starých řemeslných zdobných technikách je zaměřen předmět Uměleckořemeslné zpracování dřeva, který vychází z osvědčených praktik truhlářských mistrů. Učivo je důsledně provázáno s praktickou činností v dílnách s důrazem na rukodělnou práci při použití historických technik úpravy dřeva.

 

Tento obor se otevírá každý rok: 1. 9. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024...


 

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024

Přípravný kurz na talentové zkoušky

Manuál k talentové zkoušce uměleckořemeslné zpracování dřeva

Formulář přihlášky ke studiu

Výsledky přijímacího řízení

Dny otevřených dveří

Výstavy studentských prací

Maturitní práce oboru

Kam po škole (možnosti dalšího studia na VOŠ a VŠ)

 


Rámcový vzdělávací program - RVP
Absolvent oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva si osvojí souvislosti a návaznosti jednotlivých pracovních technik a pracovních operací. Naučí se respektovat historická i estetická hlediska důležitá pro uměleckořemeslnou práci. Získá návyky při dodržování technologické kázně včetně dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví. Důležité je v tomto oboru i respektování požadavků v oblasti památkové péče a hospodaření s materiály. Důraz je kladen na získání dovedností a návyků samostatné práce při praxi na dílně. Uplatnění absolventů je především ve vlastní výrobě slohového nábytku a řezeb podle vlastních návrhů při použití původních technologií. Dále v restaurátorských dílnách při konzervaci a restaurování nábytku a řezbářských pracích. Po příslušné praxi jsou absolventi schopni v rámci podnikatelské činnost působit jako odborní poradci při posuzování, prodeji nábytku a uměleckořemeslných výrobků.

Celý rámcový vzdělávací program, který podrobně popisuje uplatnění absolventa, klíčové i odborné kompetence, rozvržení obsahu vzdělávání, organizaci vzdělávání a mnoho dalších důležitých podrobností o studiu oboru naleznete zde... RVP SR

Nástěnka (výběr - uchazeč)

Podporujeme